Tämä on Insinor Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.10.2023.

Rekisterinpitäjä

Insinor Oy, Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola
info@insinor.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tanja Pulkka, info@insinor.fi

Rekisterin nimi

Insinor Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Insinor Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään palveluiden tarjoamiseen, markkinointiin, asiakassuhteiden ylläpitoon ja hallinnointiin sekä projekteihin tai sopimuksiin liittyvään yhteydenpitoon rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välillä.

Rekisteriin talletetut tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yritystiedot, yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot (nimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakashistoria kuten sopimukset, tilaukset ja laskutukseen liittyvät asiat sekä sähköisten palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten evästeiden keräämä tieto. Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan sekä rekisterinpitäjän ja asiakasyrityksen oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi tarpeelliseksi katsotun ajan asiakassuhteen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietoja saadaan kotisivujen lomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista, sopimuksista, sosiaalisen median palveluiden kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas tai asiakasyritys luovuttaa tietojaan sekä yleisistä julkisista rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille tai muille tahoille, eikä tietoja siirretä Suomen rajojen ulkopuoelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttävällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja suojaus on toteutettu asianmukaisesti. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Vanhentuneet tiedot poistetaan säilytysajan päättyessä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai siirtoa
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Scroll to Top